PRIVACYVERKLARING

Van Nunen Fotografie, gevestigd in Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vannunenfotografie.nl
Klarenberg 6
4822SH Breda

Henk van Nunen is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Nunen Fotografie.
Hij is te bereiken via info@vannunenfotografie.nl

Doel
Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder genoemd worden. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacy beleid. Verder deel ik uw gegevens met niemand. Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam, e-mailadres en overige contactgegevens. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt voor verder contact. U ontvangt geen nieuwsbrief of andere vorm van reclame.
Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst en informatie die jezelf verstrekt tijdens ons contact worden bewaard. Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard, als back-up waar u gebruik van kunt maken mocht u uw foto’s verliezen.

 • Van alle klanten die een factuur van mij ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in mijn financiële administratie in een Excel bestand. Dit bestand bewaar ik minstens 7 jaar voor de belastingdienst.
 • Mijn website is gebouwd met WordPress. Hierop is deze privacyverklaringvan toepassing.
 • Voor E-mail en agenda maak ik gebruik van Google. Hierop is deze privacyverklaringvan toepassing.
 • Voor e-mail en website hosting maak ik gebruik van Mijndomein. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
 • De backup van foto’s gebeurd op een externe harde schijf.
 • Het versturen van foto’s gaat via Wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Nunen Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Van Nunen Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vannunenfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Van Nunen Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Van Nunen Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Van Nunen Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Nunen Fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van Nunen Fotografie bewaart je persoonsgegevens (mits door jou verstrekt) niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia  |  Bewaartermijn  |  Reden

 • Voor- en achternaam  |  7 jaar  |  Belastingdienst
 • Geslacht  | 1 jaar  |  Voor communicatie met jou
 • Adresgegevens  |  7  jaar  |  Belastingdienst
 • Telefoonnummer  |  7  jaar  |  Belastingdienst
 • E-mailadres  |  7 jaar  |  Belastingdienst
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch  |  max 1 jaar  |  Voor communicatie met jou
 • Bankrekeningnummer  |  7 jaar  |  Belastingdienst

 Delen van persoonsgegevens met derden
Van Nunen Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van Nunen Fotografie gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Nunen Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vannunenfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Van Nunen Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Nunen Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vannunenfotografie.nl